.
.

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

6 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, rajcowie udzielili Zbigniewowi Suchycie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (18 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”) oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania za realizację zadań określonych w "Raporcie o stanie gminy za 2018 rok" (19 głosów „za”).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, od obecnej kadencji wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji absolutoryjnej. Początek obrad zdominowała więc debata radnych nad „Raportem o stanie gminy za 2018 rok”. Raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu ciekawej - trwającej ponad godzinę - dyskusji radni jednogłośnie podjęli uchwałę  ws. udzielenia Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania.

Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały ws. udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

– Nie był to łatwy czas i łatwy budżet. Udało się jednak zrealizować szereg inwestycji, na które pozyskano wiele środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym gmina Strzegom może się tak dobrze rozwijać – powiedział Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Radni podjęli również uchwały ws.: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018 – 2027, zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019, zmiany Statutu gminy Strzegom, wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom, zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 1 miasta Strzegom oraz zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum Kultury.

Warto jeszcze wspomnieć, że podczas obrad wręczono nowo wybranym sołtysom wsi gminy Strzegom oficjalne legitymacje.

Fot. Tomasz Wanecki - UM w Strzegomiu

Źródło: UM w Strzegomiu
2019-06-07 11:44 676 Zbiegniew Suchyta, absolutorium, wotum zaufania

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb