Strajk nauczycieli w gminie Strzegom

Od 8 kwietnia br. we wszystkich placówkach oświatowych, kierowanych przez strzegomski samorząd rozpoczęła się akcja protestacyjna, które będzie trwała do odwołania. W referendum strajkowym za przeprowadzeniem protestu opowiedziało się 89% biorących udział w głosowaniu.

- Od 8 kwietnia br. we wszystkich placówkach oświatowych kierowanych przez strzegomski samorząd rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania - informuje Hanna Krosta, prezes Oddziału Międzygminnego ZNP w Strzegomiu w piśmie do burmistrza Strzegomia. - W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji strajkowej zostaną powołane komitety strajkowe, które w czasie strajku będą współpracowały z pracodawcami, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - dodaje Hanna Krosta.

W dniach 15-21 marca br. we wszystkich podległych strzegomskiemu samorządowi szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach zostało przeprowadzone referendum strajkowe. Wzięło w nim udział 85,42 % uprawnionych do głosowania. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 89 % ogółu biorących udział w głosowaniu.
 
INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk
 
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

fot. pixabay
2019-04-08 07:16 2756 strajk, protest w szkołach

Komentarze

~Andrus

A zabrali by się do roboty a nie za protesty. Zarabiają za 18 godzin pracy w tygodniu jak nie jeden za cały miesiąc i mają jeszcze krzywdę. Niech pracują 40 godzin na tydzień, niech mają 26 dni urlopu. Niech zrezygnują z rocznego płatnego urlopu niby zdrowotnego. niech wykażą jakie dochody mają z korepetycji i wtedy strajkują.

~darek857

Zgadzam sie w 100% Andrus

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb